Adatvédelmi elvek

A Kedvencek.net Korlátolt Felelősségű Társaság a továbbiakban Adatkezelő
internetes adatkezelési tájékoztatója

 1. Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Adatkezelő: A www.kedvencek.net online áruházat üzemeltető jogi személy, a Kedvencek.net Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1121 Budapest, Agancs u. 16/b., statisztikai számjel: 22961147-4776-113-01, adószám: 22961147-4-43 (Csoportos adószám: 17783295-5-43), Cg.: 01-09-946611, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Cégbíróság, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91475/2015.)

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

 1. Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az Érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az Érintetteket.

Felhívjuk a Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)
 • a fogyasztó védelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 1. Honlapon történő illetve általános adatkezelés
 1. Regisztrált felhasználó

A www.kedvencek.net weboldal (a továbbiakban: Weboldal) bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél-funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az lehet, akit a Adatkezelő a saját belső szabályzatának megfelelően erre feljogosít. A regisztráció folyamata ingyenes.

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

• Érintett neve,

• E-mail címe,

• Érintett által kitalált jelszó és felhasználónév.

 1. Adattárolás

A Weboldal adatbázisa az Érintett adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Érintett kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t –  apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Érintett számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

Az Érintett mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

A részletes rendelkezéseket az Adatkezelő Adatkezelési szabályzata tartalmazza.

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 1. Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 • az adatkezelés céljai; 
 • az Érintett személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; 
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen  adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és  az  Érintettre  nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 1. Helyesbítés joga

Az Érintett kérheti a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 1. Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a  Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az  Érintett  tiltakozik  az  adatkezelés  ellen,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a   személyes   adatok   gyűjtésére   információs   társadalommal   összefüggő   szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:      

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés  jogellenes,  és  az  Érintett ellenzi  az adatok  törlését, és  ehelyett kéri  azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 1. Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

IV. Webshop üzemeltetés

 1. Az adatkezelés célja

A Adatkezelő honlapjain keresztül a Kedvencek.net Korlátolt Felelősségű Társaság által forgalmazott termékek internetes szolgáltatáson keresztül történő értékesítése, valamint kapcsolattartás regisztrált ügyfelekkel, az Érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

A banki adatokkal kapcsolatos adatkezelésről az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást.

 1. A banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés célja
 • név (számlabirtokosé) – azonosítás
 • e-mail cím (postai cím) – a számla küldéséhez szükséges
 • bankszámla – azonosítás
 • közlemény – azonosítás
 • összeg – a teljesítéshez szükséges
 1. Egyéb kezelt adatok köre
 • Vezetéknév, keresztnév, cégnév, 
 • jelszó, 
 • email cím, 
 • telefonszám, 
 • számlázási cím, szállítási cím, 
 • fizetendő összeg, 
 • regisztráció időpontja, 
 • vásárlás időpontja, 
 • IP cím
 1. Érintettek köre

Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.

 1. Az adatkezelés folyamata
 • az Adatkezelő díjbekérőt/számlát küld az Érintett e-mail (postai) címére,
 • az Érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára,
 • az Adatkezelő ellenőrzi az átutalást,
 • az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, melyhez kizárólag csak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben adatfeldolgozó férhet hozzá.
 1. Az adatkezelés jogalapja

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§- a, alapján, a webshopban regisztrált személyek önkéntes hozzájárulása.

 1. Az adatkezelés időtartama

A regisztrációra való törlési kérelem beérkezéséig. Számviteli bizonylatok tekintetében a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdés alapján 8 év. A webshop vásárlóinak adatkezelése Érintettadatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

 1. Bankkártyás fizetés 

A bankkártyás fizetési mód választásával a vásárló tudomásul veszi, hogy a Kedvencek.net Kft. (1121 Budapest, Agancs u. 16/b) adatkezelő által a  www.kedvencek.net felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Név
 • E-mail cím
 • Számlázási adatok
 • Vásárol termékek 
 • Telefonszám
 • Szállítási cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

V. Megrendelés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 1. Az adatkezelés célja

A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás.

 1. A kezelt adatok köre és célja
 • név –  azonosítás
 • e-mail cím – kapcsolattartás
 • telefonszám – kapcsolattartás
 • megrendelt termék vagy szolgáltatás megjelölés –  a teljesítéshez szükséges
 • megrendelt termék/szolgáltatás darabszáma – a teljesítéshez szükséges
 • szállítási vagy teljesítési határidő – a teljesítéshez szükséges
 • speciális igények megjelölése – a teljesítéshez szükséges.
 1. Az Érintettek köre

Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy terméket rendel meg az ehhez szükséges adatok megadásával.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

 1. Az adatkezelés folyamata
 • az Érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz
 • az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az Érintettel
 • az Adatkezelő ajánlatot ad a megrendelő számára és/vagy szerződést küld a részére
 • az Adatkezelő az ajánlat elfogadását és/vagy a szerződés megrendelő általi elfogadását követően szerződés szerinti teljesítést nyújt a megrendelő számára
 • a megrendelő teljesítés igazolást ad ki
 • az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelő részére, melynek a megrendelő által történő kiegyenlítését követően archiválja a keletkezett dokumentumokat.

VI. Látogatói statisztikák készítése

 1. Az adatkezelés célja

A Adatkezelő honlapjához és a Adatkezelő által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet.

A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

 1. A kezelt adatok köre
 • Belépés dátuma,
 • és időpontja, 
 • felhasználó számítógépének IP címe,
 • meglátogatott oldal IP címe,
 • előzőleg meglátogatott oldal IP címe, 
 • felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok.
 1. Az adatkezelés jogalapja

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§- a, alapján a személyek önkéntes hozzájárulása.

VII. Hírlevél

1. Az adatkezelés jogalapja 

Érintett önkéntes hozzájárulása. 

A hozzájárulást az Érintett a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával (az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Érintett (az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával) kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Érintett által a regisztráció során megadott e-mail címre.

 1. Adatfelhasználás módja

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az Érintett azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az Érintett részére hírlevél megküldésére szolgál. 

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el Érintett részére. Adatkezelő az Érintett kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és a gyakorlások szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. 

Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

 1. Adattárolás

Az Érintett a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. 

A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással,  illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Érintett adatait.

VIII. Adatfeldolgozás

 1. Az adatfeldolgozás módja

Az Érintett adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeli az Adatkezelő. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: 

 • az Érintett számítógépének dinamikus IP címe, 
 • az Érintett számítógépének beállításaitól függően az Érintett által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, 
 • az Érintettnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. 
 1. Adatok felhasználása

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az Érintett azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

 1. Cookie-k
 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik  a  látogatók  egyéni  beállításait,  amelyek  felhasználásra  kerül(het)nek  pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

IX. Technikai háttér

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

  • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

X. Egyéb rendelkezések

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Kelt: Budapest, 2021. augusztus 10.